Міжнародна науково-практична конференція

 

DEAR COLLEAGUES!
State Road Agency of Ukraine jointly with the M.P. Shulgin State Road Research Institute State Enterprise – “DerzhdorNDI” SE invites you to take part in the conference.
All major topics relevant to the road construction industry will be presented at the conference in full to ensure the innovation development of the industry and to improve the quality of work performance.
The grand opening of the conference will be on April 24, 2018.

CONFERENCE TOPICS:
1. Road science and its impact on the normalization activity.
2. Proceedings based on organic binders.
3. Geosynthetic proceedings and techniques of their use.
4. Types and possibilities of the use of cement concrete pavements.
5. Proceedings and technologies for road maintenance.
6. Reuse of road pavement proceedings, local materials and industrial waste during road construction.
7. Effective proceedings and techniques for eliminating potholes.
8. Proceedings and technologies for the environment protection in the roadside area.
9. Up-to-date solutions in the road pavement design.
10. Ensuring the proper quality of road construction works performance.
11. The effectiveness of international scientific and technical communication in the field of construction.

REQUIREMENTS FOR PARTICIPATION IN THE CONFERENCE:
To participate in the conference, it is necessary to send by postal mail or by e-mail dornauka@dorndi.org.ua, mykolaienko_olha@ukr.net by March 12, 2018, the following:
– Application for participation (individually for each participant).
For the speakers: the report, abstract / presentation deadline for submission is by March 30, 2018.
– Paper (issued according to the requirements).
– Attendees registration deadline – before April 18, 2018.

PUBLICATION OF THE CONFERENCE PROCEEDINGS:
The papers of the conference participants will be published in the scientific and technical collection “ROADS AND BRIDGES” by December 31, 2018 which is included in the list of scientific professional editions of Ukraine (Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine as of December 21, 2015, No. 13-28).
All abstracts will be published in the collection of abstracts of the conference.
The researchers who will make a report on scientific issues and publish their scientific papers in the collection, as well as the members of the Organizing Committee are exempted from paying the participation fee.
Additional information is provided by the Organizing Committee by tel.: +38 044 456
25 47, +38 063 167 58 40, e-mail: dornauka@dorndi.org.ua

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Державне агентство автомобільних доріг України разом з Державним підприємством «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна ДП «ДерждорНДІ» запрошує Вас взяти участь у конференції.
Для забезпечення інноваційного розвитку галузі та підвищення якості виконання робіт на конференції, в повному обсязі, будуть представлені всі основні тематики, що мають безпосереднє відношення до дорожньо-будівельного господарства.
Урочисте відкриття конференц
ії відбудеться 24 квітня 2018 року.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
1.Дорожня наука та її вплив на нормотворчу діяльність.
2.Матеріали на основі органічних в’яжучих.
3.Геосинтетичні матеріали та технології їх використання.
4.Види та можливості використання цементобетонних покриттів.
5.Матеріали та технології для утримання автомобільних доріг.
6.Повторне використання матеріалів дорожнього покриття, місцевих матеріалів та відходів промисловості при будівництві автомобільних доріг.
7.Ефективні матеріали та технології для ліквідації вибоїн..
8.Матеріали та технології для захисту довкілля в придорожній зоні.
9.Сучасні рішення при конструюванні дорожніх одягів.
10.Забезпечення належної якості виконання дорожньо-будівельних робіт.
11.Ефективність міжнародних науково-технічних зв’язків в галузі будівництва.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:
Для участі в роботі конференції необхідно до 12 березня 2018 р. надіслати поштою або на електронну адресу dornauka@dorndi.org.ua
mykolaienko_olha@ukr.net
– заявку на участь (окремо на кожного учасника).
Для доповідачів необхідно подати матеріали доповіді, тези/презентацію до 30 березня
– статтю (оформлену відповідно до вимог)
– слухачам необхідно зареєструватись до 18 квітня.

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Статті учасників конференції будуть опубліковані в науково-технічному збірнику «ДОРОГИ І МОСТИ», що включений до переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 21.12.2015 за № 13-28) до 31 грудня 2018 року.
Всі тези будуть опубліковані у збірнику тез присвячених конференції.
Науковці, що виступають з доповіддю, що стосується наукової проблематики і публікують в збірнику наукові статті та члени оргкомітету звільняються від сплати організаційного внеску.
Додаткову інформацію надає оргкомітет (044) 456-25-47, (063) 167-58-40
(dornauka@dorndi.org.ua)

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *