Міжнародна науково-практична конференція

Dear colleagues!

We invite you to take part in the international scientific and practical conference “Up-to-date materials and technologies of construction, reconstruction and repair of highways” to be held on April 24-25, 2018 in Vinnytsia, in the recreation complex “Gosteviya” (10 km from Vinnytsia along the Kiev highway), Ukraine.

Working languages of the conference are Ukrainian, Russian, English.

The representatives of regional state administrations and road services in the regions, of the enterprises (organizations), the scientists, postgraduate students, the teachers, the students and anyone interested in the use of up-to-date materials and technologies for the construction, reconstruction and repair of highways are invited to participate in the conference.

CONFERENCE ORGANIZING COMMITTEE

Slavomir Novak – Chairman of the Committee, Acting Head of State Road Agency of Ukraine

Olexander Kharchenko – Acting Deputy Head of State Road Agency of Ukraine

Artem Bezuglyi – Deputy Chairman of the Committee, Ph.D., Acting Head of “Derzhdor NDI” SE.

Members of the Organizing Committee:

Anatolii Tsynka –Head of Innovation Development Division of State Road Agency of Ukraine

Victor Shumchyk – Director of State Enterprise “Beldor NII”

Oleh Ostroverhyi – Ph.D, Executive Director for Innovation-Institutional Transformations at PJSC “SJSC “State Roads of Ukraine”

Kahraman Ahmedov – Ph.D., Director of R&D Organization, “AzVirt” Ltd.

Volodymyr Datsenko – Ph.D., Deputy Director of “Road Traffic Quality Control” SE.

Valerii Vyrozhemskyi – Ph.D., First Deputy Director for Scientific Work of “DerzhdorNDI” SE.

Vasyl Nagaychuk – Ph.D., Chief Researcher of “Derzhdor NDI”SE.

Olena Slavinska –Sc.D., Professor, Department Dean, NTU (National Transport University)

Volodymyr Mozhovyi- Sc.D., Professor, Chair Head, NTU

Ihor Hameliak – Sc.D., Professor, Chair Head, NTU

Valerii Zhdaniuk – Sc.D., Professor, Chair Head, KhNADU (Kharkiv National Automobile Road University)

Viktor Zolotarev – Sc.D., Professor, KhNADU

Olha Mykolaienko – Eexecutive Secretary of the Conference Organizing Committee.

CONFERENCE TOPICS:

1. Road science and its impact on the normalization activity.

2. Proceedings based on organic binders.

3. Geosynthetic proceedings and techniques of their use.

4. Types and possibilities of the use of cement concrete pavements.

5. Proceedings and technologies for road maintenance.

6. Reuse of road pavement proceedings, local and industrial waste during road construction.

7. Effective proceedings and techniques for patching.

8. Proceedings and technologies for the environment protection in the roadside area.

9. Up-to-date solutions in the road pavement design.

10. Ensuring the proper quality of road construction works performance.

11. The effectiveness of international scientific and technical communication in the field of construction.

REQUIREMENTS FOR PARTICIPATION IN THE CONFERENCE:

– Attendees registration deadline – before April 20, 2018.

PUBLICATION OF THE CONFERENCE PROCEEDINGS:

The papers of the conference participants will be published in the scientific and technical collection “ROADS AND BRIDGES” by December 31, 2018 which is included in the list of scientific professional editions of Ukraine (Order of the Ministry of Education and Science of Ukraine as of December 21, 2015, No. 13-28).

All abstracts will be published in the collection of abstracts of the conference.

The researchers who will make a report on scientific issues and publish their scientific papers in the collection, as well as the members of the Organizing Committee are exempted from paying the participation fee.

Additional information is provided by the Organizing Committee by tel.: +38 044 456 25 47, +38 063 167 58 40, e-mail: dornauka@dorndi.org.ua

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Державне агентство автомобільних доріг України разом з Державним підприємством «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна ДП «ДерждорНДІ» запрошує Вас взяти участь у конференції.

Для забезпечення інноваційного розвитку галузі та підвищення якості виконання робіт на конференції, в повному обсязі, будуть представлені всі основні тематики, що мають безпосереднє відношення до дорожньо-будівельного господарства.

Урочисте відкриття конференції відбудеться 24 квітня 2018 року.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Славомір Новак – голова оргкомітету, керівник Державного агентства автомобільних доріг України

Олександр Харченко – заступник голови комітету, в.о. заступника керівника Державного агентства автомобільних доріг України

Артем Безуглий – заступник голови комітету, к.е.н., керівник ДП «ДерждорНДІ»

Члени оргкомітету:

Анатолій Цинка – завідувач сектору інноваційного розвитку Державного агентства автомобільних доріг України

Віктор Шумчик – к.т.н.,директор ДП «БелдорНДІ»

Олег Островерхий – к.т.н., виконавчий директор з інноваційно-інституційних перетворень ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України»

Кахраман Ахмедов – к.т.н., директор ОНИР, ТОВ «AzVirt»

Валерій Вирожемський – к.т.н., перший заступник директора з наукової роботи ДП «ДерждорНДІ»

Василь Нагайчук – к.т.н., гол. наук. співробітник ДП «ДерждорНДІ»

Володимир Даценко – к.т.н., заступник директора з наукової роботи ДП «Дорожній контроль якості»

Олена Славінська – д.т.н., проф., декан факультету, НТУ

Володимир Мозговий – д.т.н., проф., зав.кафедри, НТУ

Ігор Гамеляк – д.т.н., проф., зав.кафедри, НТУ

Валерій Жданюк – д.т.н., проф., зав.кафедри, ХНАДУ

Віктор Золотарьов – д.т.н., проф., зав.кафедри ХНАДУ

Ольга Миколаєнко – відповідальний секретар оргкомітету конференції.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1.Дорожня наука та її вплив на нормотворчу діяльність.
2.Матеріали на основі органічних в’яжучих.
3.Геосинтетичні матеріали та технології їх використання.
4.Види та можливості використання цементобетонних покриттів.
5.Матеріали та технології для утримання автомобільних доріг.
6.Повторне використання матеріалів дорожнього покриття, місцевих матеріалів та відходів промисловості при будівництві автомобільних доріг.
7.Ефективні матеріали та технології для ліквідації вибоїн..
8.Матеріали та технології для захисту довкілля в придорожній зоні.
9.Сучасні рішення при конструюванні дорожніх одягів.
10.Забезпечення належної якості виконання дорожньо-будівельних робіт.
11.Ефективність міжнародних науково-технічних зв’язків в галузі будівництва.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:

– слухачам необхідно зареєструватись до 20 квітня.

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Статті учасників конференції будуть опубліковані в науково-технічному збірнику «ДОРОГИ І МОСТИ», що включений до переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 21.12.2015 за № 13-28) до 31 грудня 2018 року.

Всі тези будуть опубліковані у збірнику тез присвячених конференції.

Науковці, що виступають з доповіддю, що стосується наукової проблематики і публікують в збірнику наукові статті та члени оргкомітету звільняються від сплати організаційного внеску.

Додаткову інформацію надає оргкомітет (044) 456-25-47, (063) 167-58-40

(dornauka@dorndi.org.ua)